portfolio

วิทยาลัยนวัตกรรม

สำหรับโปรเจคนี้ เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ ให้กับ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อังกฤษ: College of Innovation Thammasat University: CITU) สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ศูนย์ท่าพระจันทร์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 อาคารอเนกประสงค์ 3 วิทยาลัยนวัตกรรม ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานครธรรมศาสตร์ และ ศูนย์พัทยา ตั้งอยู่ที่ อุทยานการเรียนรู้ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ สำนัก หรือสถาบัน ตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษา ฝึกอบรม ค้นคว้า วิจัยและให้บริการสังคม เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาวิชาการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


จากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องการจะริเริ่ม “สิ่งใหม่” ให้กับวงการศึกษาของไทย เราได้ออกแบบในรูปแบบของ Website Clean Designs โดยจะใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย พร้อม Design ที่มีความลงตัว ต้องการให้เรียงเนื้อหาที่สำคัญขึ้นมาแสดงในหน้าแรก