portfolio

Dental Clinic

หลังจากที่ได้รับการติดต่อให้พัฒนาระบบเว็บไซต์ของ Dental Clinic โดยระบบจะแบ่งออกเป็นระบบสำหรับคนทั่วไป ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ใเพิ่มความสะดวงในการเข้าถึง ข้อมูลได้ง่าย และ มีบริการนัดจองล่วงหน้า สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการจะนัดพบแพทย์ หลังจากสรุปความต้องการกันแล้วผมเลือกใช้ WordPress ในการพัฒนาเพื่อความยืดหยุ่นต่อการใช้งานและสามารถต่อยอด SEO ได้สะดวก และเร็ว

เราดำเนินการออกแบบ เว็บไซต์บริการคลินิก ก้าวทันและก้าวล้ำความนำสมัยทางเทคนิคในรูปแบบใหม่ๆ  พร้อมบริการจองนัดล่วงหน้า สำหรับผู้ใช้บริการโดยทางเราได้ออกแบบในรูปแบบของ Website Clean Designs โดยจะใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย พร้อม Design ที่มีความลงตัว ต้องการให้เรียงเนื้อหาให้จบภายในหนึ่งหน้า เนื่องจากเราเล็งเห็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่แล้วจะเข้าผ่านมือถือเป็นหลัก พฤติกรรมของลูกค้าก็ชินกับการเลื่อนมือถืออยู่แล้ว