Shopping cart close

หมวดหม่

Recent Post

cloudflare-hsts-thumnail-min
สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนต่อเรื่องการเปิดการใช้งาน HSTS บน Wordpress เพราะว่า ถ้าเราใช้งานอยู่บน CDN Cloudflare  เราจะต้องทำการ เปิดการใช้งาน ใน Cloudflare  ด้วยหลังกจากที่เราทำการ Config ค่าใน Wordpress แล้ว
hsts-thumnail-min
มาตรฐานอินเตอร์เน็ตออกใหม่  HTTP Strict Transport Security (HSTS) เป็นการเพิ่มมาตรฐานในการส่งข้อมูลมากขึ้นโดยจะให้มีการระบุให้ส่งข้อมูลผ่าน HTTPS เท่านั้นและ ระบุเวลา cached in the browser ไปด้วย
JODBUSH